รูปแบบของการเรียนการสอนยุคข้อมูลสารสนเทศ (IT) จะไม่ติดยึดอยู่เฉพาะการเรียนการสอนในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว การเรียนการสอนรูปแบบใหม่จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และทุกสถานที่อย่างไม่มีขีดจำกัด ผ่านระบบเครือข่าย ระบบการสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ดังนั้นทั้งผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือที่เป็นทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งผ่านความรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต อีกทั้งผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง (ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า : 2552)

Advertisements