ท่านคิดว่าการสังเกต เป็นวิธีการประเมินผลได้หรือไม่? อย่างไร? จงอธิบาย

Advertisements