ท่านคิดว่าการพูดคุย ซักถาม การอภิปราย และแสดงความคิดเห็น มีประโยชน์หรือไม่? อย่างไร?

Advertisements