ท่านคิดว่าคุณธรรมจริยธรรมในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจำเป็นหรือไม่? อย่างไร? จงอธิบายให้เข้าใจ

Advertisements