จงบอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Application Software) ที่ท่านรู้จัก หรือใช้งานอยู่เป็นประจำ 4 โปรแกรม

Advertisements