ท่านคิดว่าการวัด และการประเมินผล เหมือนกัน หรือต่างกันอย่างไร?