ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นในประเด็น ” หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับสังคมการเรียนรู้”  กำหนดความยาวไม่ต่ำกว่า 1/2 หน้ากระดาษ A4  โดยให้เข้ามา Comment ใน Blog นี้เท่านั้น

Advertisements