งานใหม่ โจทย์: ให้นิสิตสวมบทบาทเป็นเจ้าของเว็บไซต์ (webmaster) เพื่อการศึกษา นิสิตคิดว่าการออกแบบและสร้างเว็บไซต์เพื่อการศึกษา จะต้องประกอบด้วยบริบทที่สำคัญอะไรบ้าง (ตอบเป็นข้อๆ อย่างน้อยคนละ 10 หัวข้อ เก็บเป็นคะแนนสอบกลางภาค)

Advertisements