งานใหม่ โจทย์: ให้นิสิตสวมบทบาทเป็นเจ้าของเว็บไซต์ (webmaster) เพื่อการศึกษา นิสิตคิดว่าการออกแบบและสร้างเว็บไซต์เพื่อการศึกษา จะต้องประกอบด้วยบริบทที่สำคัญอะไรบ้าง (ตอบเป็นข้อๆ อย่างน้อยคนละ 10 หัวข้อ เก็บเป็นคะแนนสอบกลางภาค)

Advertisements

ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นในประเด็น ” หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับสังคมการเรียนรู้”  กำหนดความยาวไม่ต่ำกว่า 1/2 หน้ากระดาษ A4  โดยให้เข้ามา Comment ใน Blog นี้เท่านั้น

ให้นิสิต ป.โท สุขศึกษาแจ้ง link งานนำเสนอ Clip Video บนเว็บไซต์ youtube ไว้ที่ Blog นี้ เพื่อที่อาจารย์จะได้เข้าไปชื่นชมผลงาน

logo_ebookthailandหลังจากนิสิตได้ชม Clip Video เรื่อง e-Magazine เรียบร้อยแล้ว ให้ทุกคนสรุปความและข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ และแสดงเป็นความคิดเห็นลงใน Blog นี้

จงบอกวิธีการแนะนำตัวเองให้ผู้อื่นรู้จัก 5 วิธี

จงบอกวิธีการสร้างความมั่นใจในการทำงาน หรือการเรียนให้ประสบผลสำเร็จ 2 วิธี

จงบอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Application Software) ที่ท่านรู้จัก หรือใช้งานอยู่เป็นประจำ 4 โปรแกรม